KAMU İHALE KURULU KARARI  2021/UM.II-1807

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
....................... tarafından 29.06.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “(4093) Merkez Laboratuvarı İhtiyacına Laboratuvar Malzeme(11 Kalem)” ihalesine ilişkin olarak ........... A.Ş.nin 16.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.09.2021 tarih ve 40043 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2021/1436 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, elektronik eksiltme yöntemi kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen ihalenin ilk dört turuna verilen tekliflerinin e-imza ile imzalandığı, ancak 5’inci turunda EKAP’ta yaşanan hata nedeniyle tekliflerinin imzalanmadığı ve söz konusu teklifin işleme alınmayarak son teklif kapsamında 4’üncü turdaki tekliflerinin kabul edildiği, bu hususun kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik eksiltme” başlıklı 58/B maddesinde

“(1) İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulleri ile yapılan ve Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden, sayılan usuller ile yapılan diğer ihalelerde ise yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılabilir.

(2) Yeterli görülen istekliler, EKAP üzerinden Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin eki elektronik eksiltme davet formu kullanılarak aynı anda eksiltmeye davet edilirler. Davet edilmeyecek isteklilere ise davet edilmeme gerekçeleri elektronik eksiltme başlamadan önce bildirilir. Eksiltme gerekli durumlarda ertelenebilir.

(3) Davette, eksiltmeye konu fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar ile eksiltmenin zamanı, süresi, tur sayısı ve asgari fark aralığı gibi gerekli hususlar belirtilir.

(4) Yeni teklifler EKAP üzerinden e-teklif olarak verilir ancak e-anahtar gönderilmez. e-teklifte, yeni fiyatlar ve/veya fiyat dışı unsurlara ilişkin yeni değerler, en az asgari fark aralığı kadar eksiltilmek suretiyle teklif edilebilir. Birden fazla kalemden oluşan ihalelerde/kısımlarda eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş kalem fiyatlarının toplamı, eksiltilmiş teklif olarak verilir.

(5) Fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır. Tekliflerin açıldığı oturumda düzenlenen tutanaklardan ise yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri belirtilmeyecek şekilde hazırlanan ve ihale komisyonu başkanınca onaylanan suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

(6) Davetin gönderildiği tarihten itibaren iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.
 
(7) Elektronik eksiltmenin her aşamasında, isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.
 
(8) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni tekliflere göre sıralamayı düzenleyen matematiksel formül de davette bildirilir. Bu formül, ihale ilanında veya ihale dokümanında belirtildiği şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde kullanılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını da içerir.
 
(9) Eksiltmede tur sayısı beşi geçemez ve turlardan birinde yeni teklif vermeyen istekli, sonraki turlarda da teklif veremez.
 
(10) Eksiltmeye katılarak yeni teklif veren isteklilerin son teklifleri geçerli kabul edilerek önceki teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Eksiltmeye yeni bir isteklinin katılmasına yol açacak şekilde geçerli tekliflerde değişiklik olması sebebiyle tekrar eksiltme yapılması halinde, yeni eksiltme daha önceki eksiltmede verilmiş olan son teklifler üzerinden yapılır.” hükmü,
 
İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;
a) Adı: (4093) Merkez Laboratuvarı İhtiyacına Laboratuvar Malzeme (11 Kalem)
b) Türü: Mal alımı
c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.
d) Kodu: 4093
e) Miktarı:
Merkez Laboratuvarı İhtiyacına Laboratuvar Malzeme(11 Kalem)
 
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
 
f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi” düzenlemesi,
 
Anılan Şartname’nin “Elektronik eksiltme” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. İhalede yeterli görülen istekliler, EKAP üzerinden Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin eki Elektronik Eksiltme Davet Formu kullanılarak aynı anda eksiltmeye davet edilirler. Davet edilmeyecek isteklilere ise davet edilmeme gerekçeleri elektronik eksiltme başlamadan önce bildirilir. Eksiltme gerekli durumlarda ertelenebilir.
 
23.2. Davette, eksiltmeye konu fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar ile eksiltmenin zamanı, süresi, beşi geçmemek üzere tur sayısı ve asgari fark aralığı gibi gerekli hususlar belirtilir ve davette belirtilen kurallara göre eksiltme gerçekleştirilir. İstekliler alternatif teklif verilmesine izin verilen mal alımı ihalelerinde, vermiş oldukları alternatif teklifler için de eksiltmeye katılabilir. Davetin gönderildiği tarihten itibaren en az iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.
 
23.3. İstekliler tarafından yeni fiyatlar ve/veya fiyat dışı unsurlara ilişkin yeni değerler, en az asgari fark aralığı kadar eksiltilmek suretiyle teklif edilebilir. Birden fazla kalemden oluşan ihalelerde/kısımlarda eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş kalem fiyatlarının toplamından oluşan yeni teklif eksiltilmiş teklif olarak gönderilir. Ancak turlardan birinde yeni teklif vermeyen istekli, sonraki turlarda da teklif veremez.
 
23.4. Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.
 
23.5. Eksiltmeye katılarak yeni teklif veren isteklilerin son teklifleri geçerli kabul edilerek önceki teklifleri değerlendirmeye alınmaz.
 
23.6. Eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona erdirilir:
 
a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih ve saatin dolması.
 
b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.
 
c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.
 
23.7. Eksiltmeye yeni bir isteklinin katılmasına yol açacak şekilde geçerli tekliflerde değişiklik olması sebebiyle tekrar eksiltme yapılması halinde, yeni eksiltme daha önceki eksiltmede verilmiş olan son teklifler üzerinden yapılır.
 
23.8. Eksiltmede verilecek yeni tekliflerin, ilk teklifi imzalayan kişiden farklı bir kişi tarafından imzalanabilmesi için yeni teklifleri imzalayacak kişinin temsile yetkili olduğunu gösteren belgelerin eksiltmeden önce idareye sunulması zorunludur. Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeni tekliflerin ortak girişim ortaklarının tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.
 

E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede elektronik eksiltme yönteminin kullanıldığı ve tur sayısının 5 olarak gerçekleştirildiği, bu kapsamda 5’inci turda teklif veren 3 istekliden en düşük teklifi veren ................. A.Ş. üzerinde ihalenin bırakıldığı, başvuru sahibi istekli tarafından 4’üncü turda verilen teklifin (4.299.220,00 TL) son teklif olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi isteklinin iddiasına ilişkin olarak 20.09.2021 tarihli ve 15942 sayılı yazı ile “… 1) Başvuru sahibi istekli ........................ Tic. A. Ş. tarafından elektronik eksiltme yöntemi kullanılan ihalenin 5.turuna yeni teklif verirken EKAP’tan kaynaklı bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadığı,

2) Elektronik eksiltme yöntemi kullanılan ihalenin 5.turunda .............Tic. A.Ş. tarafından yeni bir teklif verilip verilmediği hakkında…” Elektronik İhale Dairesi Başkanlığından bilgi ve belge talebinde bulunulduğu,
 
Elektronik İhale Dairesi Başkanlığından söz konusu yazıya istinaden gelen 22.09.2021 tarihli ve 16136 sayılı cevabi yazıda “İlgide kayıtlı yazınız ile 2021/278297 İKN'li "(4093) Merkez Laboratuvarı İhtiyacına Laboratuvar Malzeme (11 kalem)" ihalesi ile ilgili olarak Kurumumuza yapılan bir itirazen şikâyet başvurusunun sonuçlandırılabilmesi adına başvuru sahibi istekli ..............San. ve Tic. A.Ş. tarafından söz konusu ihalede elektronik eksiltmenin 5. turuna yeni teklif verirken EKAP kaynaklı bir sorunla karşılaşıp karşılaşılmadığı ve aynı tura yeni bir teklif verilip verilmediği hususlarında bilgi ve belgelerin Dairenize gönderilmesi talep edilmektedir.
 
Yapılan incelemeler neticesinde başvuru sahibi ......................ve Tic. A.Ş. tarafından 2021/278297 İKN'li ihalenin 02.07.2021 tarihinde 10:00 -10:50 saatleri arasında gerçekleştirilen 5 turluk elektronik eksiltmesinin ilk 4 turuna katılım sağladığı, son turda ise 3.050.900,00 TL'lik teklifini İmzacı programına 10:44:53 saatinde gönderdiği ancak imzalama işlemini tamamlamadığı anlaşılmıştır. Ayrıca söz konusu elektronik eksiltmenin son tur saat aralığı olan 10:40-10:50 saatleri arasında başvuru sahibi istekliye ait teklifin imzalanmasını engelleyecek herhangi bir hata kaydına rastlanılmamış ve bu saatler arasında sistemde herhangi bir kesinti olmadığı tespit edilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.
 
Yukarıda aktarılan tespitler neticesinde, başvuru sahibi isteklinin elektronik eksiltme yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin 4’üncü turuna vermiş olduğu teklifin son teklif olarak kabul edildiği, anılan istekli tarafından bahse konu eksiltmenin 5’inci turuna verilen teklifin imzacı programına gönderilmiş olmakla birlikte imzalama işleminin gerçekleştirilmediği gerekçesiyle 5’inci turuna yönelik teklifin son teklif olarak geçerli kabul edilmediği, başvuru sahibi isteklinin elektronik eksiltmesinin 10:40-10:50 saatleri arasında gerçekleştirilen 5. turuna verilen teklifinin başarılı bir şekilde gönderilememesi ve imzalanamamasına ilişkin olarak EKAP sunucularından kaynaklanan bir hata kaydına rastlanılmadığı ve bu saatler arasında sistemde herhangi bir kesinti olmadığı hususunun EKAP’tan gönderilen cevabi yazıda belirtildiği dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Videolar