İş ortaklığı kamu ihalelerinde, yeterlik kriterlerini karşılamak amacı ile kullanılan bir yöntemdir. Aynı zamanda firmalara iş deneyim belgesi kazandırmak için de iş ortaklığı yöntemine başvurulduğu gözlenmektedir.

Aşağıda belirttiğimiz konular  bu makalenin hazırlandığı tarihte (21.09.2021 )yürürlükte olan mevzuata göre hazırlanmıştır. Eğer işlem yapılacaksa ve bu konularla ilgili son durum incelenmek istenirse mevzuat değişikliği olup olmadığı kontrol edilmeli ve yürürlükte olan mevzuat hükümleri dikkate alınmalıdır.

İş ortaklığında yeterlik şartları, ihalenin mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı ve yapım işi ihalesi olmasına durumuna göre farklılık gösterebilmektedir.

İş ortaklıklarında ortaklığı oluşturan taraflar,  iş ortaklığı beyannamesi ile birlikte, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeleri vermek zorundadırlar.

Bunun yanında,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren temel belgeler dışında, yeterlik kriteri olarak istenen belgelerin, ortak girişimlerde her ortak tarafından sunulup sunulmayacağı idari şartnamelerde belirtilmesi gerekmektedir.

Bu konuda belirsizlik varsa, ihale dokümanına yönelik bir başvuru ile konunun idareye bildirilmesi gerekmektedir.

Ortak girişimlerde,

Bilanço ve eşdeğer belgelere  ilişkin kriterler mevzuatında yazılı şekilde her ortak tarafından aynı oranda karşılanması gerekmektedir.

İş hacmine ilişkin kriterler, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

Yani, ortak girişim beyannamesinde ortaklık hissesi ne kadar gösterildi ise o oranda iş hacmi kriteri karşılanmalıdır. Bu durum iş deneyim belgesi için karşılanması gereken oran ile karıştırılmamalıdır.

İş hacmine ilişkin belge tutarları, Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

Mal alım ihalelerinde,

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur.

Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir.

Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortağın birinci cümledeki orana göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz; asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

Yapım işi ihalelerinde,

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur.

Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.

Hizmet alım ihalelerinde,

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir.

Ayrıca diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir.

Bunların dışında,  ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde,

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir.

Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

Videolar