Yapım işlerinde özel sektör iş deneyim belgesi

İhale destek bilgi no: 2147051633 YAPIM İŞLERİNDE ÖZEL SEKTÖR İŞ DENEYİM BELGESİ İş deneyim belgesi: “Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini İfade eder. Yapım işlerinde, Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki den...


Özel sektör iş deneyim belgesinde sözleşme damga vergisi

İhale destek bilgi no: 2147031350 ÖZEL SEKTÖR İŞ DENEYİM BELGESİNDE SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ   Hizmet alımlarında özel sektör iş deneyim belgesi olarak kullanılacak belgeler içerisine sözleşmeye ait damga vergisinin yatırılması gerektiği mevzuata dahil edilmiştir. Bu konuya ilişkin uyuşmazlık yaşanmış olup durum yetkili makamlarca değerlendirilerek karar verilmiştir. Konuya ilişkin mevzuat hükümleri ve uyuşmazlık kararı hazırladığımız dosya ile incelemenize sunulmuştur. Linke...


Davet edilmediğiniz ihaleye katılabilmek için

İhale destek bilgi no: 2146041247 DAVET EDİLMEDİĞİNİZ İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İlan zorunluluğu olmayan davetli ihaleler ve doğrudan temin alımlar idarelerin yetkisi dahilinde ilan yapılmadan gerçekleştirilen ihale ve alımlardır. İlan zorunluluğu olmayan davetli ihalelerde, ihaleye katılacak firmalar idareler tarafından tespit edilmektedir. Tabi ihale ilan edilmediği için de başka firmaların bu işlerden haberi olmamaktadır. Bu uygulama çok fazla eleştirilere de açık bir durumdur. Ço...


Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler kabul edilebilirmi

 YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ FİYATLAR KABUL EDİLEBİLİRMİ?   Bir ihale sürecinde, teklif verenlerin öncelikle kendilerince  işin yaklaşık maliyetini belirlemesi gerekmektedir. Yaklaşık maliyet, yapılacak işin veya satın alınacak malın piyasa değeri, işin niteliği, ölçeği, işin yapıldığı bölge, işin yapılacağı zaman ve diğer faktörler dikkate alınarak hesaplanan tahmini maliyettir. İhale sürecinde, teklif verenler idarenin yaklaşık maliyetini aşan teklifler verebilirler. Bu durumda, ihale...


Yeterlik bilgileri tablosunda ciro yılının yazılmaması

İhale destek bilgi no: 2144022246 ELEKTRONİK İHALEDE YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA Toplam ciro bedeli yazılmakla beraber değerlendirilmesi gereken yıl bilgisinin  yazılmamış olması durumunda teklif nasıl değerlendirilmelidir. Teklif geçerli midir?  Teklif geçersiz midir? Elektronik ihalelerde istekli firmalarca yeterlik kriterleri, Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilerek, teklif gönderilmektedir. İhale komisyonlarınca tekliflerin değerlendirilmesi beyan edilen bilgiler üze...


Danışmanlık ihalelerinde teknik puanlar nasıl hesaplanır

HİZMET ALIMI İHALELRİNDE TEKNİK PUANLAMA NASIL YAPILIR? İhale destek bilgi no: 2143071159 ÖNCE MEVZUAT HÜKÜMLERİ  Tekliflerin sunulması Tekliflerin alınması ve teknik tekliflerin açılması Teknik ve mali tekliflerin değerlendirilmesi Teknik ve mali puan ağırlık katsayılarının belirlenmesi Teknik değerlendirmede dikkate alınacak kriterler Teknik Puanlama Mali tekliflerin açılması ve puanlama Toplam puanların belirlenmesi, görüşmeye davet ve ihalenin karara bağlanması...


İhalelerde imza beyanı yerine imza sirküsü kullanılabilir mi?

İhalelerde imza beyanı yerine imza sirküsü kullanılabilir mi? İhale destek bilgi no:  2139031443 19 Ağustos 2021 de yürülüğe giren mevzuata göre; Zarf teslim edilerek girilecek ihalelerin idari şartnamelerinde,  1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi; verilecektir düzenlemesi mevcuttur. Bu konuda tereddütleri giderecek karar verilmiştir.  İhalelerde i...


Özel sektör iş deneyim belgesi

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE ÖZEL SEKTÖR İŞ DENEYİM BELGESİ İhale destek bilgi no: 2139011255 İş deneyim belgeleri ihalelere katılımda önemli bir yeterlik kriteridir. İş deneyim belgesi, kamuda yapılan bir işe ait olabileceği gibi özel sektörde gerçekleştirilen bir işe de ait olabilir. Kamudan alınan iş deneyim belgeleri, 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi kurumlara yapılan işlerden elde edilen belgelerdir. Ekap’a kayıtlıdır.  Özel sektör iş deneyim belgeleri ise adı üstünde, Özel ...


İhale dokümanına yönelik şikayet başvurusuna idare cevap vermez ise

KAMU İHALELERİNDE İHALE DOKÜMANINA YÖNELİK ŞİKAYET BAŞVURUSU İhalelere yönelik başvurular hakkında yönetmelik MADDE 6 (1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür. (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yö...


Kısmi teklife açık öğrenci taşıma ihalesinde aritmetik hata

ARİTMETİK HATA Aritmetik hata kamu ihale süreçlerinde zaman zaman karşılaşılan ve önemli kayıplara da sebep olan bir durumdur. Elektronik ihalelerin yaygınlaşması ile bu sorun da ortadan kalkmaktadır. Aritmetik hatanın yerini, yanlışlıkla birim fiyatın çok düşük veya  çok yüksek yazılması almaktadır. Diğer bir husus da aritmetik hata nedir olarak karşımıza çıkmaktadır. Hangi durumların aritmetik hata sayıldığı, hangi durumların haritmetik hata değil de standart formun değişikliği...


İdare, Kik düzeltici işlem kararını uygulamayarak ihaleyi iptal ederse

İdare, Kamu İhale Kurulunun almış olduğu düzeltici işlem kararını uygulamayarak ihaleyi iptal ederse ne yapmak lazım. İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde; aday, istekli veya istekli olabileceklerin ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla yapacakları şikayet ve itirazen şikayet başvuruları ile bu başvuruların incelenmesi ve karara bağlanmasına ilişkin usul ve esasları, İhalelere Yönelik Başvurular Hakk...


Yaklaşık maliyete ne zaman itiraz edilir?

YAKLAŞIK MALİYET Kamu ihalelerinde yaklaşık maliyet, ihale süreçlerine ilişik birçok uygulamayı ve ihale sonucunu etkilemektedir. Özetleyecek olursak;  İhalede yeterlik kriterlerinin tespit edilmesi,  ihale ilan süreleri, ihalenin yabancı isteklilere açık olup olmaması, ihale yönteminin belirlenmesi, aşırı düşük fiyat açıklamasına ilişkin sınır değerin tespit edilmesi ve kesin teminat miktarının tespit edilmesi gibi önemli işlevleri vardır. Yaklaşık maliyetin etkisi; Mal alımı, Hizme...


Videolar